Obchodní podmínky

Podmínky využívání služeb serveru Mojeaukce.net

1. Mojeaukce.net je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Tomáš Palatý, IČO 02057310 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek.

Na inzertním serveru Mojeaukce.net je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. Veškeré služby Mojeaukce.net jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Mojeaukce.net - například topování inzerátu pomocí sms.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce mojeaukce.net nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Mojeaukce.net.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu, jakou si uživatel sám zvolí. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám u příslušného inzerátu.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Mojeaukce.net ani za způsob jakým služby Mojeaukce.net využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Mojeaukce.net. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Mojeaukce.net nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Mojeaukce.net věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Mojeaukce.net mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Mojeaukce.net nabízí.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. V průběhu trvání Aukční nabídky je Kupující oprávněn změnit výši maximální ceny, přičemž nově zadaná výše maximální ceny nemůže být nižší než aktuální cena Zboží

17. Veškeré ceny Zboží navrhované Kupujícím jsou uváděny včetně DPH.

18. Učiní-li Prodávající po zahájení Nabídky korektury v popisu Zboží nebo v poznámce k již probíhající Nabídce, a znamenají-li tyto korektury snížení hodnoty Zboží (např. doplní-li Prodávající informaci o vadě Zboží), mohou z tohoto důvodu Kupující návrh kupní smlouvy odvolat pro podstatnou změnu okolností, resp. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí Kup Teď; Kupující je povinen toto oznámit Prodávajícímu.

19. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.

20. Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

21. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Systému Mojeaukce.net oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Systému Mojeaukce.net nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Systému Mojeaukce.net, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost Systému Mojeaukce.net.

22. Aukční nabídka probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodávajícím vystavené Zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Ostatní podmínky kupní smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Zboží je přesně popsáno v popisu Zboží.

23. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena Prodávajícím (doba trvání Aukční nabídky). Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který formou tzv. nabídl nejvyšší kupní cenu. Prodávající je oprávněn změnit Aukční nabídku na Aukční nabídku s volbou Kup Teď pouze do okamžiku prvního příhozu Kupujícího.

24. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v popisu Zboží.

25. Jakmile Prodávající po skončení Aukční nabídky kontaktuje Kupujícího (navrhovatele), který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Za kontaktování Kupujícího (navrhovatele) se považuje též odeslání zboží na adresu Kupujícího. Dojde-li k tomu, že více Kupujících navrhne stejnou kupní cenu (tzn. kdy více Kupujících, zadá stejnou maximální cenu, považuje se za vítěze Aukční nabídky ten Kupující, který tuto maximální cenu zadal do Systému Mojeaukce.net nejdříve. Provozovatel sdělí Prodávajícímu kontaktní údaje tohoto Kupujícího (vítěze Aukční nabídky).

26. Nabídka s volbou Kup Teď je návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu, učiněnou neurčitému okruhu osob. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první Prodávajícímu oznámí prostřednictvím Systému Mojeaukce.net, že Nabídku bez výhrad přijímá. Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky činit odchylky oproti obsahu Nabídky (např. stanovit nižší cenu) nebo jakékoliv dodatky (např. doplnit smluvní pokuty, rozšířit záruku za jakost).

27. Aukční nabídka s volbou Kup Teď je proces, kdy Prodávající umožní alternativně Kupujícím koupit Zboží za předem stanovenou (vyšší) cenu formou oznámení přijetí návrhu na její uzavření a, nebo vyzvat k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy ve veřejné soutěži za podmínek, přičemž vyvolávací cena je nižší než cena stanovená v režimu Kup Teď.

28. Návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď je vázán na rozvazovací podmínku – jakmile první Kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Aukční nabídky formou tzv. příhozu, návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a počíná běžet Aukční nabídka za podmínek.

29. Pod pojmem „příhoz“ se rozumí u Aukčních nabídek návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí Kupující prostřednictvím Systému Mojeaukce.net. Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, Kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny.

30. Kupující zadává prostřednictvím Systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené Zboží koupit.

31. Vyplacení provize za doporučení služeb Mojeaukce.net je vyplaceno na bankovní účet, poštovní poukázkou do 14 dnů od podání žádosti uživatelem.

32. Poskytovatel je oprávněn vyplatit provizi za doporučení od částky 200Kč.

33. Provize je vyplácena na základě množství doporučených uživatelů a to ve výši dle úrovně doporučení.

34. Uživatel má nárok na provizi za doporučení ve výši:
Úroveň 1 – 15 Kč / 1 uživatel
Úroveň 2 – 7 Kč / 1 uživatel
Úroveň 3 – 5 Kč / 1 uživatel
Úroveň 4 – 3 Kč / 1 uživatel
Úroveň 5 – 2 Kč / 1 uživatel

35. Uživatel má nárok na tuto provizi jakmile otopuje jednu aukci.

36. Zaúčtovaná provize uživateli náleží po neaktivitě kratší než 1 rok, po této době nárok na provizi uživateli zaniká.

37. Uživatel nemá nárok na vyplacení provize při porušení podmínek Mojeaukce.net uživatelem.

38. Pokud uživateli bude prokázán duplicitní účet, nárok na provizi zaniká a následně mu bude zablokován uživatelský účet i jeho duplicita.

39. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.